Systemy Jakości GLP / GMP / HACCP

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) – aspekty praktyczne.
 • Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) – wymagania prawne, zasady i wdrożenie systemu w firmie.
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy systemami jakości w laboratorium (GLP, GMP, ISO 17025, ISO 9001).
 • Archiwizacja w systemie GMP i GLP ( dokumentacja i materiały).
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym ( kalibracja, konserwacja, kwalifikacja, materiały odniesienia i wzorce).
 • Praktyczne wdrażanie systemu HACCP. Warsztaty dwudniowe.
 • Audytor wewnętrzny systemu HACCP. Warsztaty dwudniowe.

Systemy Jakości ISO 17025 / ISO 14001 / ISO 18001

 • PN-EN ISO 14001 System zarządzania środowiskowego.
 • PN-N 18001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • OHSAS 18001 System oceny ryzyka zawodowego.
 • Systemy skomputeryzowane w laboratorium – wymagania dla przemysłu farmaceutycznego oraz   wymagania wg ISO 17025.
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym ( kalibracja, konserwacja, kwalifikacja, materiały odniesienia i wzorce).
 • Akredytacja laboratorium. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy systemami jakości w laboratorium (GLP, GMP, ISO 17025, ISO 9001).

Analityka Laboratoryjna

 • Optymalizacja metod HPLC, oczyszczanie prób metodą SPE oraz LLE.
 • Problemy analityczne w farmakokinetyce, analiza HPLC.
 • Podstawy zastosowania technik chromatograficznych w analityce.
 • Podstawy technik spektroskopowych w analityce.
 • Zastosowanie ekstrakcji  w analizach – podstawowe problemy i ich rozwiązanie.
 • Oznaczanie WWA z wody.
 • Oznaczanie pestycydów z wody.
 • Oznaczanie PCB w olejach.
 • Oznaczanie aldehydów i ketonów metodą derywatyzacji.

Farmakokinetyka

 • Farmakokinetyka, interpretacja parametrów farmakokinetycznych. Losy leku w organizmie w fazie LADMER.
 • Problemy analityczne w farmakokinetyce, analiza HPLC.

Walidacje Metod Analitycznych i Aparatury

 • Walidacja metod analitycznych wg wymagań farmaceutycznych.
 • Walidacja metod analitycznych wg normy ISO 17025.
 • Walidacja i kwalifikacja aparatury kontrolno-pomiarowej w laboratorium analitycznym.
 • Ocena statystyczna walidacji metod analitycznych i bioanalitycznych – teoria i praktyka.

Biotechnologia / Biologia Molekularna

 • Analiza ekspresji genów na poziomie RNA.
 • Analiza ekspresji genów na poziomie białka.
 • Izolacja i analiza sekwencji promotorowych.
 • Metody analizy ekspresji genów – Northern blot, RT-PCR, mikromacierze, Western blot.
 • Rośliny transgeniczne. Metody tworzenia, wykorzystanie, zagrożenia.
 • Transgeneza roślin. Metody otrzymywania roślin transgenicznych- agroinfekcja, działo genowe, elektroporacja.
 • Wykrywanie GMO – stosowane metody.

REACH / CLP

 • Rozporządzenie REACH.
 • CLP – Metoda Klasyfikacji Substancji i Preparatów Niebezpiecznych.

Suplementy Diety / Produkty Biobójcze / Środki Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego

 • Wprowadzenie do obrotu suplementów diety – aktualnie obowiązujące regulacje prawne i wymagania ogólne.
 • Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
 • Procedury rejestracyjne dotyczących produktów biobójczych.

Logistyka

 • Logistyka w firmie farmaceutycznej.
 • Zarządzanie zapasami.
 • Controling logistyki.
 • Logistyka zaopatrzenia i organizacja dostaw.
 • Efektywne zarządzanie zakupami w firmie farmaceutycznej.

Pomoc Publiczna

 • Pomoc Publiczna

Bezpieczeństwo Pracy w Laboratorium

 • BHP w laboratorium.

Technologia w Przemyśle Farmaceutycznym

 • Punkty krytyczne procesów technologicznych na przykładzie przemysłu  farmaceutycznego.
 • Procesy technologiczne w farmacji: naważanie, granulacja mokra/sucha,  powlekanie, drażowanie
 • Jakość materiałów wyjściowych a powtarzalność procesów technologicznych.
 • Analiza ryzyka w procesach technologicznych.

Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową z  zakresu  systemów jakości, analityki laboratoryjnej, walidacji, farmakokinetyki ,suplementów diety oraz biotechnologii.

Szkolenia realizujemy jako otwarte, zamknięte. Jesteśmy otwarci na dopasowanie programu szkolenia do konkretnych potrzeb klienta. Zajmujemy się również organizacją szkoleń na życzenie.